Obchodní podmínky

 
ČLÁNEK I.
OBECNÁ USTANOVENÍ

(1) Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím při koupi zboží prostřednictvím e-shopu www.ZAZZA.cz (dále jen „e-shop“).
(2) Nákup zboží prostřednictvím e-shopu se řídí těmito Obchodními podmínkami a platnými obecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky.

ČLÁNEK II.
DEFINICE

(1) Zbožím je jakákoliv movitá věc prodávaná prostřednictvím e-shopu.
(2) Prodávajícím je obchodní společnost ZAZZA, s.r.o., sídlo Petöfiho 4, 080 01 Prešov, kontaktní a poštovní adresa ZAZZA, s.r.o., P.O. BOX 131, 080 01 Prešov, IČO 47 336 871, DIČ 2023824770, IČ DPH SK2023824770, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sro, vložka číslo 28409/P. E-mailová adresa prodávajícího je info@zazza.cz a telefonní číslo prodávajícího je +421 904 268 068.
(3) Kupujícím je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.
(4) Spotřebitelem je fyzická osoba, která dovršila 16. rok věku a nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

ČLÁNEK III.
OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

(1) Kupující může realizovat objednávku prostřednictvím internetové stránky, e-mailem, poštou nebo telefonicky.
(2) Prodávající následně realizuje potvrzení objednávky prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Tímto potvrzením se objednávka považuje za doručenou a závaznou. Tímto okamžikem dochází k uzavření smlouvy na dálku mezi prodávajícím a kupujícím.
(3) Kupující je v objednávce povinen uvést jméno a příjmení, poštovní adresu (včetně popisného čísla domu), e-mail a telefonní číslo, jde-li o fyzickou osobu a obchodní jméno, sídlo, popřípadě adresu pro doručení, e-mail, telefonní číslo, a IČO, DIČ, DIČ, pokud byly přiděleny, pokud se jedná o právnickou osobu. Taktéž je kupující povinen v objednávce uvést název a popis zboží, počet kusů a datum vystavení (objednávka realizována prostřednictvím e-shopu tyto požadavek splňuje automaticky).
(4) Kupující má právo bezplatně stornovat objednávku e-mailem, v případě, že zboží mu ještě nebylo doručeno. Zaplacená kupní cena za zboží bude následně neprodleně avšak nejpozději ve lhůtě 14 dnů vrácena kupujícímu. V případě stornování objednávky v době, kdy už bylo zboží zasláné kupujícímu, tento nese náklady spojené s dopravou objednaného zboží. Při stornování objednávky je třeba uvést identifikační údaje kupujícího, číslo objednávky, objednané zboží, číslo účtu nebo adresu kam má být vrácena kupní cena, pokud byla zaplacena předem. V případě, že kupující si zboží nepřevezme v odběrní lhůtě příp. odmítne převzít zboží má se za to, že kupující objednávku stornoval dnem nepřevzetí / odmítnutí. Prodávající má v tomto případě právo na náhradu nákladů spojených s dopravou ke kupujícímu.
(5) Prodávající má právo stornovat objednávku a) pokud v dohodnuté lhůtě není schopen dodat objednané zboží a kupující nemá zájem o náhradní plnění, b) v případě nedostupnosti zboží, c) v případě, že ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží kupujícímu v dohodnuté lhůtě nebo v ceně která je uvedena v internetovém obchodě. O stornování objednávky bude kupující informován e-mailem. Zaplacená kupní cena za zboží bude následně neprodleně avšak nejpozději ve lhůtě 14 dnů vrácena kupujícímu.

ČLÁNEK IV.
CENA ZBOŽÍ

(1) Aktuální ceny zboží jsou uvedeny v e-shopu. Tato cena nezahrnuje náklady na dodání zboží na místo určené kupujícím.
(2) Cena zboží je uváděna za jeden kus, pokud z povahy zboží (zejména náušnice, boty atd.) Nebo popisu nevyplývá něco jiného.
(3) Ceny uvedené v e-shopu mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. V případě platby předem na účet je prodávající vázán svou nabídkou včetně ceny do 7 dnů od potvrzení objednávky. V případě změny ceny za zboží, pro kupujícího a prodávajícího je závazná cena v době potvrzení objednávky. Právo prodávajícího a právo kupujícího na stornování objednávky tím není dotčeno.

ČLÁNEK V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

(1) Kupující realizuje platbu dobírkou, kartou přes platební systém PayPal nebo převodem / vkladem na účet prodávajícího.
(2) Kupující hradí kupní cenu za zboží, příp. náklady na dodání zboží a cenu dobírky.
(3) Prodávající má právo požadovat za platbu dobírkou částku 25 Kč. Za platbu kartou, převodem nebo vkladem na účet prodávajícího si prodávající neúčtuje žádné poplatky.

ČLÁNEK VI.
DODACÍ PODMÍNKY A NÁKLADY NA DODÁNÍ ZBOŽÍ

(1) Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží kupujícímu nejpozději do 30 dnů od potvrzení objednávky, pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak.
(2) Pokud je platba realizována převodem / vkladem na účet prodávajícího, lhůta 30 dní běží od připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího.
(3) Dodací lhůta uvedená u zboží má pouze informativní charakter. Tato lhůta je zpravidla dodržena, avšak na dodací lhůtu mají vliv různé faktory nezávislé na vůli prodávajícího, zejména státní svátky v zemi dodavatele, celní řízení, povětrnostní podmínky, atd.
(4) Způsob dodání si zvolí kupující při zadávání objednávky. Kupující má možnost vybrat si doručení Českou poštou.
(5) Náklady na dodání zboží do místa určeného kupujícím jsou uvedeny v sekci doprava a platba.

ČLÁNEK VII.
PRÁVA A POVINNOSTI

(1) Prodávající se uzavřením smlouvy o koupi zboží zavazuje odevzdat kupujícímu zboží v požadované jakosti a množství.
(2) Kupující se uzavřením smlouvy o koupi zboží zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží příp. nákladů za vybraný typ platby (dobírka).
(3) Vlastnické právo ke zboží z prodávajícího na kupujícího přechází úplným zaplacením kupní ceny.
(4) Prodávající má právo poskytnout i částečné plnění, pokud současné skladové zásoby nepostačují na splnění celé objednávky kupujícího.

ČLÁNEK VIII.
ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ DOBA A POUŽITÍ REKLAMACE

(1) Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.
(2) Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
(3) Reklamaci si kupující uplatňuje u prodávajícího. Při uplatnění reklamace kupující doručí reklamované zboží vhodně zabaleno včetně veškerého příslušenství a popisu vady na adresu sídla prodávajícího.
(4) Kupující při uplatňování reklamace může využít reklamační formulář, který si vytiskne a vyplní, a spolu s vadným zbožím zašle na adresu sídla prodávajícího.
(5) Podrobný postup reklamace upravuje Reklamační řád.
(6) Reklamaci zboží poškozeného při dopravě si kupující uplatňuje u dopravce.
(7) Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva.
(8) Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporů subjektu alternativního řešení sporů, pokud prodávající na žádost podle odstavce 7 odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání.
(9) Seznam subjektů alternativního řešení sporů zveřejňuje Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky na svém webovém sídle. Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporů i prostřednictvím platforny alternativního řešení sporů (http://ec.europa.eu/odr).
(10) Další podmínky alternativního řešení sporů a náležitosti návrhu podle odstavce 8 upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternativnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene niektorých zákonov.

ČLÁNEK IX.
PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

(1) Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. V případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě několika produktů, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i z části, tj. pouze pro některý z produktů.
(2) Odstoupení od smlouvy spotřebitel realizuje písemně nebo emailem. Na odstoupení může využít formulář.
(3) Spotřebitel je povinen odstoupení od kupní smlouvy odeslat nejpozději v poslední den lhůty na kontaktní adresu prodávajícího. Spotřebitel je povinen odeslat zboží, kterého se odstoupení týká, ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení. V písemném odstoupení od smlouvy uvede zejména své identifikační údaje (např. jméno, příjmení, adresa) a zboží, které je předmětem odstoupení, dále může uvést číslo objednávky a číslo účtu ve tvaru IBAN.
(4) Odstoupením spotřebitele od smlouvy se smlouva od počátku ruší.
(5) Prodávající se zavazuje převzít zboží zpět a vrátit spotřebiteli kupní cenu včetně nákladů na nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím, neprodleně avšak nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
(6) Spotřebitel je povinen zaslat odstoupení od smlouvy a zboží na kontaktní adresu prodávajícího bez dobírky. Prodávající nepřevezme zásilku jejíž doručení je podmíněno zaplacením peněžní částku.
(7) Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele nebo zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.
(8) V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy jen z části, a tímto odstoupením hodnota objednaného zboží klesne pod stanovenou částku, která byla důvodem pro udělení slevy z ceny dopravy je spotřebitel povinen dodatečně zaplatit náklady na dodání zboží do místa určení.

ČLÁNEK X.
PRÁVO PRODÁVAJÍCÍHO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

(1) Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, v případě pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží kupujícímu v dohodnuté lhůtě nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, nebo důvodů vyšší moci. Prodávající o této skutečnosti neprodleně informuje kupujícího. Zaplacená kupní cena za zboží bude následně neprodleně avšak nejpozději ve lhůtě 14 dnů vrácena kupujícímu.

ČLÁNEK XI.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(1) Podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny v samostatné sekci na webovém sídle prodávajícího na adrese: https://www.zazza.cz/ ochrana-osobnich-udaju/

ČLÁNEK XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Kupující prohlašuje, že před vyplněním nebo oznámením objednávky se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
(2) Kupující souhlasí se zasláním faktury prostředky elektronické komunikace.
(3) Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky.
(4) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10.05.2019. Dnem účinnosti těchto obchodních podmínek se ruší obchodní podmínky účinné ode dne 25.05.2018.


V Prešově 09.05.2019

  

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

ČLÁNEK I.
OBECNÁ USTANOVENÍ

(1) Společnost ZAZZA, s.r.o. (dále jen "prodávající") tímto reklamačním řádem v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů řádně informuje spotřebitele (dále také "zákazník" nebo "kupující") o podmínkách a způsobu uplatnění práv z odpovědnosti za vady (dále také "reklamace") včetně údajů o tom, kde může reklamaci uplatnit ao provádění záručních oprav .

(2) Tento reklamační řád je vydán v souladu obecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky.

(3) Tento reklamační řád je v souladu s § 18 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele zveřejněn na internetové stránce www.ZAZZA.cz

ČLÁNEK II.
ODPOVĚDNOST ZA VADY DODANÉHO ZBOŽÍ

(1) Prodávající odpovídá za vady, které má dodané zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době. Záruční doba je 24 měsíců.

(2) U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady je záruční doba 24 měsíců, prodávající však neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

(3) U věcí použitých je záruční doba 12 měsíců.

(4) Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené zákonem, přičemž podmínky a rozsah této záruky určí v záručním listě.

(5) Záruční doby začínají běžet od data převzetí zboží kupujícím. Pokud má koupené zboží uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne jeho uvedení do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do 3 týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

(6) Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

(7) Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. 

(8) Pokud prodávající při koupi zboží nabízí kupujícímu k prodanému zboží bezplatně další zboží jako dar, je na kupujícím, zda nabízený dar přijme. Dar však není prodaným zbožím, proto prodávající neodpovídá za jeho případné vady. Jestliže však prodávající o případných vadách daru ví, je povinen na ně zákazníka při nabídce daru upozornit. Pokud má dar vady, na které prodávající zákazníka neupozornila, je zákazník oprávněn ho vrátit. Pokud zákazníkovi vznikne právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), je zákazník povinen vrátit prodávajícímu vše, co podle smlouvy obdržel, tj. i zboží přijaté jako dar.

ČLÁNEK III.
UPLATNĚNÍ REKLAMACE

(1) Kupující si uplatňuje právo na opravu zasláním vadného zboží na adresu sídla prodávajícího spolu s popisem vady.

(2) Ostatní práva z odpovědnosti za vady, tj právo na výměnu zboží, právo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz) a právo na přiměřenou slevu si kupující také uplatňuje písemně na adrese sídla prodávajícího.

(3) Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec je povinen určit způsob vyřízení reklamace a reklamaci vyřídit ve lhůtě, která nesmí být delší než 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě reklamace uplatněné do 12 měsíců od koupě výrobku, prodávající může vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Pokud prodávající zamítne reklamaci uplatněnou po 12 měsících od nákupu výrobku, prodávající je povinen informovat kupujícího o tom, komu lze zaslat výrobek na odborné posouzení. Odborným posouzením se pro účely vyřízení reklmácí rozumí kromě jiného i stanovisko autorizované osoby nebo osoby oprávněné výrobcem k provádění záručních oprav.

(4) Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat zákazníkovi potvrzení. Tímto potvrzením je kopie reklamačního protokolu.

(5) Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace. Tímto písemným dokladem je kopie reklamačního protokolu s vyplněnou kolonkou vyřízení reklamace, dopis obsahující písemné vyrozumění o vyřízení reklamace nebo sms zpráva obsahující informaci o vyřízení reklamace s písemným potvrzením o jejím odeslání.

ČLÁNEK IV.
OBECNÉ PODMÍNKY REKLAMACE

Při předkládání zboží na reklamaci:

a) je třeba předložit doklad o nákupu, případně jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti prokázat, že zboží byl koupeno u prodávajícího,

b) je třeba, aby zboží splňovalo všechny ostatní podmínky pro záruční reklamaci uvedené v záručním listě,

c) v případě, že si zákazník uplatňuje právo vyplývající ze záruky přesahující rozsah záruky stanovené zákonem, je třeba předložit originál záručního listu.

ČLÁNEK V.
ZPŮSOB VYBAVENÍ REKLAMACE

(1) Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

(2) Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo pokud se vada týká jen součásti zboží, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

(3) Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.

(4) Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit, a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy.

(5) Kupující má právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy i tehdy, jde-li sice o odstranitelnou vadu, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě zboží řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady po opravě se považuje stav, jestliže se stejná vada vyskytne potřetí po jí alespoň dvou předchozích opravách.

(6) Kupující má právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy i tehdy, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro větší počet vad věc řádně užívat. Za větší počet vad se považují současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání.

(7) Pokud prodávající reklamaci nevyřídí do 30 dnů, kupující má stejná práva jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu, tj právo na výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy).

(8) Pokud jde o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.

(9) Jestliže má kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), záleží na kupujícím, které z těchto práv si uplatní. Jakmile si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže již tuto volbu sám jednostranně měnit.

 

V Prešově 01.05.2016

 

POUČENÍ

1. Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží.

Při uplatnění práva odstoupit od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na adrese ZAZZA, s.r.o., P.O. BOX 131, 080 01 Prešov, Slovenská republika. K tomuto účelu můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který jsme Vám předali nebo zaslali.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zašlete sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

Zašlete nám zboží zpět nebo jej přineste na naši adresu nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zašlete zboží zpět před uplynutím 14 denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží ponese kupujíci.

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než je nutné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

 

Formulář - Vrácení zboží do 14 dnů (odstoupení od smlouvy o koupi zboží)

Reklamační formulář