Podmínky zpracování osobních údajů

Článek I.
Základní ustanovení

1. Tyto podmínky upravují zpracování a ochranu osobních údajů dotčených osob provozovatelem ve smyslu zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů").
2. Provozovatelem je ZAZZA, s.r.o., IČO 47 336 871, se sídlem Petöfiho 4, 080 01 Prešov, Slovenská republika zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sro, vložka číslo 28409 / P, emailová adresa: info@zazza.cz, telefonní číslo : +420 277 279 970 (dále jen "provozovatel").
3. Dotčenou osobou pro účely těchto podmínek je každá fyzická osoba, která dovršila 16. rok věku, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány (dále jen "dotčená osoba").
4. Osobními údaji jsou údaje o identifikované fyzické osoby nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru, jiného identifikátoru, jako je například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje, nebo online identifikátor, nebo na základě jedné nebo více charakteristik nebo znaků, které tvoří její fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu nebo sociální identity (dále jen "osobní údaj").
5. Provozovatel, ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, není povinen určit odpovědnou osobu.

Článek II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává osobní údaje, které mu poskytly dotčené osoby nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě uzavření kupní smlouvy.
2. Provozovatel zpracovává jiné než zvláštní kategorie osobních údajů. Provozovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, identifikační číslo, emailová adresa a telefonní číslo dotčené osoby. Provozovatel dále může zpracovávat osobní údaje v rozsahu číslo účtu, podpis, IP adresa a soubory Cookies.

Článek III.
Právní základ a účel zpracování osobních údajů

1. Právním základem zpracování osobních údajů je:
a) plnění smlouvy, jejíž stranami jsou dotčená osoba a provozovatel,
b) oprávněný zájem provozovatele poskytovat dotčené osobě přímý marketing (zejména zasílání obchodních nabídek a newsletterů),
c) souhlas dotčené osoby se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních nabídek, newsletterů, poskytování personalizované nabídky produktů), v případě, že nedošlo k uzavření kupní smlouvy.
2. Účelem zpracování osobních údajů je:
a) vyřízení objednávky dotčené osoby a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi dotčenou osobou a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (zejména v rozsahu jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo), poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné uzavřít smlouvu a ani dodat zboží dotčené osobě,
b) provádění marketingových aktivit, zejména zasílání obchodních nabídek a newsletterů a poskytování personalizované nabídky produktů na webovém sídle; pro tento účel dotčená osoba není povinna poskytnout své osobní údaje, pokud dotčená osoba souhlas neposkytne nebudou její zasílány newslettery a nebude poskytována personalizovaná nabídka produktů.
3. Ze strany provozovatele nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování.

Článek IV.
Doba uchovávání osobních údajů

1. Provozovatel uchovává osobní údaje ve smyslu zásady minimalizace uchovávání:
a) po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi dotčenou osobou a provozovatelem a uplatňování právních nároků z těchto smluvních vztahů (nejdéle po dobu 10 let ode dne ukončení smluvního vztahu),
b) po dobu, dokud dotčená osoba uplatní své právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely provádění marketingových aktivit, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu dotčené osoby.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

Článek V.
Příjemce osobních údajů

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
a) podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě kupní smlouvy (přepravní společnosti, bankovní instituce),
b) zajišťující služby provozování webového sídla a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
c) zajišťující marketingové služby (Google, Facebook),
d) zajišťující vedení účetnictví,
e) další osoby pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo zákonných povinností.
2. Provozovatel nezamýšlí přenést osobní údaje do třetí země ani mezinárodní organizaci.

Článek VI.
Práva dotčené osoby

1. Za podmínek stanovených v zákoně o ochraně osobních údajů, dotčená osoba má:
a) právo na přístup ke svým osobním údajům,
b) právo na opravu osobních údajů,
c) právo na vymazání osobních údajů,
d) právo na omezení zpracování osobních údajů,
e) právo namítat zpracování osobních údajů,
f) právo na přenositelnost osobních údajů,
g) právo kdykoli odvolat poskytnutý souhlas na zpracování osobních údajů,
h) právo podat návrh na zahájení řízení podle § 100 zákona o ochraně osobních údajů.
2. Dotčená osoba může uplatnit práva uvedená v čl. VI. odst. 1 písm. a) až g) v listinné podobě nebo elektronické podobě u provozovatele. Provozovatel je oprávněn požádat dotčenou osobu o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení totožnosti, pokud má oprávněné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost na uplatnění práva podle čl. VI. odst. 1 písm. a) až g).

Článek VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Provozovatel prohlašuje, že přijal všechny vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Provozovatel přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování přístupu do počítačových programů, bezpečné přístupové údaje oprávněných osob, používání antivirových programů na počítačích, zabezpečená počítačová síť, uzamykatelné místnosti a skříně.
3. Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Subjekt údajů potvrzuje, že se seznámila s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu potvrzuje:
a) odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře, nebo
b) zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.
2. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky měnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svém webovém sídle a zároveň dotčené osobě zašle novou verzi těchto podmínek na její emailovou adresu.
3. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 09.05.2019.